ბიუჯეტი

სასწავლო ვიდეო მასალა

გთხოვთ გაეცნოთ ბიუჯეტის ზოგადი განმარტებისა და ფინანსური დაგეგმვის სასწავლო ვიდეოს, ისევე როგორც, პროექტის დაგეგმვაში ხარჯების გამარტივებული ფორმების ინტეგრირებაზე (ფიქსირებული მაჩვენებლები და ერთიანი ღირებულების) მომზადებულ კონკრეტულ სასწავლო მასალებს:

ამ ვიდეო მასალაში, TESIM-ის ექსპერტი აგიხსნით სასწავლო პროცესს, რა დროსაც საშუალება მოგეცემათ დააკვირდეთ პროექტის პარტნიორების: ანას, ბორისის და კარლას მიერ პროექტის ბიუჯეტის მომზადების პროცესში მიღწეულ პროგრესს.

მეთოდური მითითებები წერილობით ფომაში

აქ ხელმისაწვდომია ბიუჯეტის საკითხებზე მომზადებული სასწავლო ვიდეო მასალის მხარდამჭერი მეთოდური მითითებები და სხვა წერილობითი მასალები:

  • პროექტის ბიუჯეტის და ფინანსური გეგმის შემუშავება.
  • მაგალითი: აქტივობებზე დაფუძნებული ბიუჯეტი.
  • პრაქტიკული მინიშნებები ხარჯების გამარტივებულ ფორმებზე.

სასწავლო მასალა

აქ ხელმისაწვდომია TESIM-ის მხარდაჭერით ჩატარებული პროექტის მომზადების ღონისძიებებზე გამოყენებული სასწავლო მასალა.

გაეცანით მასალებს