პროექტის შემუშავება

ვიდეო სასწავლო მასალები

გთხოვთ გაეცანით მოცემულ შვიდ სასწავლო ვიდეო-კლიპს, რომლებშიც ასახულია კარგი ხარისხის პროექტის და ლოგიკურ-სტრუქტურული მატრიცის მომზადებისთვის საჭირო შვიდი ეტაპი:

1. პრობლემის ანალიზი

2. დაინტერესებული

მხარეების ანალიზი

3. მიზნების ანალიზი

4. სტრატეგიის ანალიზი

5. პროექტის ინტერვენცია

6. ვარაუდები

7.ინდიკატორები

ამ ვიდეო მასალებში, TESIM-ის ექსპერტი ნაბიჯ-ნაბიჯ აგიხსნით სასწავლო პროცესს, რა დროსაც საშუალება მოგეცემათ დააკვირდეთ პროექტის პარტნიორების: ანას, ბორისის და კარლას მიერ მიღწეულ პროგრესს მათი პროექტის შემუშავების პროცესში.

წერილობით ფორმამაში მოცემული სახელმძღვანელო მითითებები

აქ მოცემულია ის სახელმძღვანელო მითითებები და მხარდამჭერი მასალები, რომლებიც უკავშირდება ვიდეო-კლიპებში ასახულ კარგი ხარისხის პროექტის და ლოგიკურ-სტრუქტურული მატრიცის მომზადების შვიდ ეტაპს. გთხოვთ დააჭიროთ ქვემოთ მოცემულ თქვენთვის საინტერესო თემას, რომ გადახვიდეთ შესაბამის მასალაზე.

1. პრობლემის ანალიზი

2. დაინტერესებული მხარეების ანალიზი

3. მიზნების ანალიზი

4. სტრატეგიის ანალიზი

5. პროექტის ინტერვენცია

6. ვარაუდები

7. ინდიკატორები

სასწავლო მასალები

აქ ხელმისაწვდომია TESIM-ის მხარდაჭერით ჩატარებული პროექტის მომზადების ღონისძიებებზე გამოყენებული სასწავლო მასალა.

გაეცანით მასალას